Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Zmluvy, faktúry, objednávky

92Zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Dohody 2016

Dohoda č.1 / § 51 / 2016 B / MT o zabezpečení podmienok vykonávania abolventskej praxe 

Dohoda č. 73 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe

 

 

 

Dohody 2014

Dohoda o nájme č.1/2014
Dohoda o nájme č.2/2014
Dohoda o nájme č.3/2014

Dohoda o nájme č.4/2014

Dohoda o nájme č.5/2014

Dohoda č.37-§51-2014-B-MT o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda o nájme č. 6 - 2014


Dohoda č. 92 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného  v  evidencii uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 96 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe abolventa školy, vedeného v evidencii uchádzača o zamestnanie

Dohody 2015

Dohoda č. 93/§51/2015/B/MT o zabezpečení podmienokvykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp.dobrovoľníckej činnosti o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda o nájme č.1/2015

Dohoda o nájme č.2/2015

Dohoda č.11-2015 ORRaK o poskytnutí dotácií z rozpočtu

 
Zmluvy 2016 DSI data dodatok č. 5

DSI data dodatok č. 5 - 2

DSI data dodatok č. 5 - 3

DSI data dodatok č. 5 - 4

Zmluva o nájme zo dňa 14.07.2016  

Autorská zmluva o dielo č. 1/2016

Autorská zmluva o dielo č. 2/2016

Autorská zmluva o dielo č. 3/2016

Autorská zmluva o dielo č. 4/2016

Autorská zmluva o dielo č. 5/2016

Autorská zmluva o dielo č. 6/2016

Autorská zmluva o dielo č.7/2016

Autorská zmluva o dielo č.8/2016 

Autorská zmluva o dielo č. 9/2016

Autorská zmluva o dielo č.10/2016

Autorská zmluva o dielo č. 11/2016

Autorská zmluva o dielo č. 12/2016

Autorská zmluva o dielo č.13/2016

Autorská zmluva o dielo č.14/2016

Autorská zmluva o dielo č.15/2016

Autorská zmluva o dielo č.16/2016

Autorská zmluva o dielo č.17/2016

Autorská zmluva o dielo č.18/2016

Autorská zmluva o dielo č.19/2016

Autorská zmluva o dielo č. 20/2016

Autorská zmluva o dielo č. 21/2016

Autorská zmluva o dielo č. 22/2016

Autorská zmluva o dielo č. 23/2016

Autorská zmluva o dielo č.24/2016

Autorská zmluva o dielo č.25/2016

Autorská zmluva o dielo č.26/2016

Príkazná zmluva č. 1 - 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16 - 611 - 03636

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16 - 611 - 03668

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16 - 612 - 02767

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16 - 612 - 03531

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16 - 613 - 03479

Žiadosť o zmenu podmienok zmluva č.16 - 611 - 03636

Žiadosť o zmenu podmienok zmluva č.16 - 611 - 03668

Žiadosť o zmenu podmienok zmluva č.16 - 612 - 02767

Žiadosť o zmenu podmienok zmluva č.16 - 612 - 03531

Žiadosť o zmenu podmienok zmluva č.16 - 613 - 03479

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16 - 611 - 03636

Dodatok č.1 k zmluve o pokytnutí finančných prostriedkov č. 16 - 611 - 03668

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.16 - 612 - 02767

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.16 - 612 - 03531

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.16 - 613 - 03479

 Zmluvy 2015

Príkazná zmluva č.1/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.1/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.2/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č. 3/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.4/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.5/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.6/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.7/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.8/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.9/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.10/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.11/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.12/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.13/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.14/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.15/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.16/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.17/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.18/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.19/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č. 20/2015
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.21/2015
Zmluva o poskytnutí zdravotného dohľadu ZDČ. 3/2014
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
Zmluva o nájme č.1 - 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK - TK MT/2015/8.2

Zmluvy 2014

Zmluva o nájme č.1 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č. ŽSK - TKMT-2014-8.2
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo SR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 č. ŽSK - TK - 2014 2.5

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo SR prostredníctvom rozpočtu na rok 2014 č. ŽSK - TK - 2014 - 2.1

Dodatok č.3 k zmluve č. NO706333431

Dodatok č.3 k zmluve č. NO706333431 - 2

Dodatok č.3 k zmluve č. NO706333431 - 3

Dodatok č.3 k zmluve č. NO706333431 - 4

Dodatok č.3 k zmluve č. NO706333431 - 5

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Rámcová dohoda č.619/2014/OVS

Príloha č.1 Rámcovej dohody

Príloha č.2 Rámcovej dohody

Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.1/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.1/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.2/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.4/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.3/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.5/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č. 6/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.7/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.8/2014

Zmluva o vytvorení a používaní diela č.9/2014

Zmluvy 2013

Mandátna zmluva č.1_2013
Zmluva o nájme č.1-2013
Zmluva o nájme č.2-2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2540812
Zmluva č. 57 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/045, Prečo čítať deťom? (Aktivity knižnice pre rodičov a deti predškolského veku) 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme č.3/2013
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR
Zmluva o dielo č.1-2013
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR za rok 2013 č. ŽSK-TK/2013/2.1
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR za rok 2013 č. ŽSK-TK/2013/2.5
Zmluva o poslytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR za rok 2013 č. ŽSK-TK/2013/4.5.6
Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Zmluva o nájme č.4/2013
Zmluva o nájme č.5/2013
Nájomná zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.4/2013
Dohoda č.29/§51/2013/B/MT o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Zmluva č.22/Zelená pre seniorov o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Darovacia zmluva_Český spolok
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.1/2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.2/2013
Zmluva o účinkovaní č.1-2013
Zmluva o účinkovaní č.2-2013
Zmluva o účinkovaní č.3-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.3/2013
Zmluva o poskytnutí službyč.10/2013
Zmluva o poskytnutí služby č.11/2013
Zmluva o účinkovaní č.4-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.4-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.5-2013
Zmluva o výpožičke
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.6-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.7-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.9-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.12-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.13-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.14-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.15-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.17-2013
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.16-2013
Zmluva o vytvorení diela a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva) č.1-2013Zmluvy 2012

Zmluva s SKN Levoča
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a obere tepla
Zmluva o nájme č.2/2012
Zmluva o nájme č.3/2012
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  č.5/KIS/2012
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.9/KIS/2012
Dodatok č.1  Dohode č.17-§51-2012-B-MT
Dohoda č.218-§51-2012-B-MT
DSI DATA Dodatok č.1 a 2 NO706333431-4
Kolektívna zmluva 2012-2013
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK k rozpočtu MK SR š.: ŽSK-TK/2012/4.5.6
Zmluva o účinkovaní č.1-2012
Zmluva o účinkovaní č.4-2012
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.2-2012
Dohoda č.17-§51-2012-B-MT o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DSI DATA Dodatok č.1 a 2 NO 706333431-2
DSI DATA Dodatok č.1 a 2 NO 706333431-5
Zmluva o nájme č.1-2012
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č.:ŽSK-TK/MT2012/7.6
Zmluva o účinkovaní č.2/2012
Zmluva o účimkovaní č.5/2012
Dohoda č.203-§51-2012-3-MT o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DSI DATA Dodatok č.1 a 2
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č.: ŽSK-TK/2012/2.5
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č.: ŽSK-TK/2012/8.2
Zmluva o účinkovaní č.3-2012
Zmluva o vytvorení a používaní diela č.1-2012
Dohoda o nájme č.1 - 2012
Dohoda o nájme č.2 - 2012
Dohoda o nájme č.3 - 2012
Dohoda o nájme č.4 - 2012
Dohoda o nájme č.5 - 2012
Dohoda o nájme č.6 - 2012
Dohoda o nájme č.7 - 2012
Dohoda o nájme č.8 - 2012
Dohoda o nájme č.9 - 2012
Dohoda o nájme č.10 - 2012

Zmluvy 2011

Prílohe k zmluve SSE
Zmluva čiastková
Zmluva DOXX
Zmluva ELET
Zmluva JOGA v dennom živote
Zmluva MARTICO
Zmluva MARTINALARM
Zmluva Mesto Martin
Zmluva NOX DSI DATA
Zmluva ORANGE
Zmluva RIMI
Zmluva ROVER
Zmluva RTVS
Zmluva ŠÍP
Zmluva SKD
Zmluva SSE
Zmluva Telefóny
Zmluva TG Renault
Zmluva TKS
Zmluva TVS
Zmluva UNMB
Zmluva VUC NET
Zmluva Výťahy 

Faktúry 2016 - viac>

Faktúry 2015 - viac>  

Faktúry 2014 -viac>

Faktúry 2013 -viac>

Faktúry 2012 - viac>Faktúry 2011

DF 12011
DF 22011
DF 32011
DF 42011
DF 52011
DF 62011
DF 72011
DF 82011
DF 92011
DF 102011
DF 112011
DF 122011
DF 132011
DF 142011
DF 152011
DF 162011
DF 172011
DF 182011
DF 192011
DF 202011
DF 212011
DF 222011
DF 232011
DF 242011
DF 252011
DF 262011
DF 272011
DF282011
DF 292011001
DF302011
DF312011
DF 322011
DF 332011
DF 342011
DF 352011
DF 362011
DF 372011
DF 382011
DF 402011
DF 412011
DF 422011
DF 392011
DF 432011
DF 442011
DF 452011
DF 462011
DF 472011
DF 482011
DF 492011
DF 502011
DF 512011
DF 522011
DF 532011
DF 542011
DF 552011
DF 562011
DF 572011
DF 582011
DF 612011
DF 622011
DF 592011
DF 632011
DF 602011
DF 732011
DF 722011
DF 712011
DF 702011
DF 692011
DF 682011
DF 672011
DF 662011
DF 652011
DF 642011
DF 742011
DF 752011
DF 762011
DF 772011
DF 782011
DF 792011
DF 802011
DF 812011
DF 832011
DF 842011
DF 822011
DF 862011
DF  872011
DF 882011
DF 892011
DF 902011
DF 912011
DF 922011
DF 932011
DF 942011
DF 962011
DF 972011
DF 982011
DF 1022011
DF 1082011
DF 1092011
DF 1102011
DF 1112011
DF 1122011
DF 1132011 
DF 1142011
DF 1152011
DF 1162011
DF 1172011
DF 1182011
DF 1192011
DF 1202011
DF 1212011
DF 1222011
DF 1232011
DF 1242011
DF 1252011
DF 1262011
DF 1452011
DF 1592011
DF 1792011
DF 1812011
DF 1872011
DF 2082011
DF 2092011
DF 2282011
DF 2402011
DF 2442011
DF 2552011
DF 2632011
DF 2662011
DF 2712011 


 

Objednávky 2016 -viac>

Objednávky 2015-viac>

 

Objednávky 2014 - viac>

Objednávky 2013 - viac>

Objednávky 2012 -viac>Objednávky 2011

O 52011
O 62011
O 62011001
O 72011
O 102011
O 122011
O 132011
O 132011001
O 142011
O142011001
O 192011
O 362011
O 372011
O 382011
O 442011
O 452011
O 222011
O 282011
O 522011
O 532011
O 542011
O 552011
O 562011
O 302011
O 312011
O 712011
O 812011
O 912011
O 1052011
O 1102011
O 1112011
O 1452011
O 1272011
O 1282011
O 1292011
O 1322011
O 1332011
O 1342011
O 1552011
O 1562011
O 612011
O 1612011
O 642011
O 1792011
O 782011
O 1932011
O 1972011
O 902011
O 2192011
O 2202011
O 2282011
O 922011
O 1032011
O 2132011
O 2422011
O 2482011
O 2882011
O 3322011
O 3672011
O 22011
O 102011
O 72011a
O 1792011
O 4202011
O 412011
O 232011
O 512011
O 1512011
O 402011
O562011_1

 Pokladničné doklady 2012 -viac>

Pokladničné doklady 2013 - viac>

 

 

 

 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY