Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 
Eurokalkulačka

SKK:
EUR:

Neprehliadnite!


Otváracie hodiny 
Bezbariérové pracoviská:

- centrálna knižnica na Divadelnej ul. č. 5
- pobočka Sever


prístupná v centrálnej knižnici


databázy prístupné v centrálnej knižnici

Žilinský samosprávny kraj

Služby

Bezplatné

  • požičiavanie kníh, novín, časopisov, máp, hudobnín, kompaktných diskov, magnetofónových kaziet, CD – Rom, videokaziet 
  • informačné služby
  • služby pre slabozrakých a imobilných čitateľov 
  • donáška do domu, požičiavanie zvukových kníh 
  • realizácia kultúrno–výchovných podujatí pre deti, mládež a dospelých
  • verejné internetové stanice

Informačné služby - poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií

Služby pre slabozrakých a nevidiacich čitateľov
- požičiavanie zvukových kníh v spolupráci s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich v Levoči

Donáška kníh do domu - pre imobilných a dlhodobo chorých používateľov

Verejné internetové stanice

a) na pracovisku s náučnou literatúrou, pracovisku literatúry pre deti a mládež a v pobočkách na Severe, v Priekope, Záturčí a na Ľadovni - môžu využívať registrovaní používatelia knižnice

b) v čitárni novín a časopisov (v centrálnej knižnici - Divadelná č.3) môžu využívať návštevníci starší ako 15 rokov po predložení čitateľského alebo občianskeho preukazu alebo pasu

Platené

  • rezervovanie dokumentov 
  • medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby 
  • rešeršné služby 
  • reprografické služby – len z dokumentov z knižničného fondu Turčianskej knižnice

Rezervovanie dokumentov - knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia v akom o rezerváciu požiadali

Medziknižničná výpožičná služba - ak používateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice

Rešeršné služby - knižnica na požiadanie vypracováva rešerše a sprostredkúva regionálne informácie

Reprografické služby - čitateľ má právo požiadať o vyhotovenie reprografických kópií častí knižničných dokumentov na študijné alebo vedecké účely. Knižnica môže zhotovovať kópie len z dokumentov z knižničného fondu Turčianskej knižnice.

Pracoviská služieb pre používateľov a ich činnosť:

 Pracovisko beletrie pre dospelých čitateľov
- sprístuňuje dospelým používateľom krásnu literatúru (romány, poviedky, poéziu, cestopisy, sci-fi literatúru, literatúru faktu, mimočítankovú literatúru, divadelné hry...)
- poskytuje služby slabozrakým, nevidomým a imobilným používateľom - zvukové knihy, donášku kníh do domu
- usporadúva besedy so spisovateľmi a exkurzie do knižnice, poskytuje informačné služby

Pracovisko s náučnou literatúrou
- sprístupňuje používateľom náučnú literatúru z rozličných vedných odborov
- vypracováva rešerše na požiadanie používateľov
- poskytuje informačné a reprografické služby
- sprostredkúva medziknižničnú výpožičnú službu
- sprístuňuje používateľom internet a databázu EBSCO
- zabezpečuje školiacu činnosť pre používateľov internetu
- usporadúva informačné hodiny a exkurzie do knižnice

Pracovisko literatúry pre deti a mládež
- sprístupňuje krásnu a náučnú literatúru deťom a mládeži do 15 rokov
- poskytuje informačné služby
- usporadúva informačné hodiny a exkurzie do knižnice, besedy so spisovateľmi, súťaže (Najlepší čitateľ, Knižný Vševedko, Kráľ čitateľov...)
- sprístupňuje internet deťom a mládeži do 15 rokov

Čitáreň a verejný internet
- sprístupňuje používateľom dennú tlač a časopsiy rozličného zamerania
- poskytuje informačné a reprografické služby
- sprístupňuje používateľom internet
- zabezpečuje školiacu činnosť pre používateľov internetu

Pracovisko bibliografie
- buduje regionálnu bibliografickú databázu
- buduje databázu regionálnych osobností Turca
- buduje fond regionálnych dokumentov
- vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností Turca
- vypracováva rešerše regionálneho charakteru na požiadanie používateľov
- buduje archív výstrižkov článkov z novín a časopisov s regionálnou tematikou
- spracováva a vydáva rozličné druhy bibliografií


Pracovisko hudobných a zvukových dokumentov
-
usporadúva informačné hodiny a hodiny hudobnej výchovy spojené s počúvaním ukážok

Pobočky
- sprístupňujú deťom, mládeži i dospelým používateľom krásnu aj náučnú literatúru
- poskytujú informačné služby
- poskytujú reprografické služby (iba pobočka Sever)
- usporadúvajú kultúrno - výchovné podujatia pre deti a dospelých (besedy, informačné hodiny, exkurzie...)
- sprístuňujú internet pre používateľov
- zabezpečujú školiacu činnosť pre používateľov na prácu s internetom

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY