Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Rešerše

Rešerše 2015


1. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike

2. Slovenské dejiny – spolok Živena

3. Zákon na ochranu osobných údajov

4. Kresťanské náboženské umenie, portréty a ich história

5. Edukačné koncepcie rozvíjania poznania

6. Dejiny a vývoj slovenského štátu

7. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s náhlou brušnou príhodou

8. Problémové, kooperatívne a zážitkové učenie

9. Legislatíva Dánska

10. Psychohygiena a odolnosť voči stresu v práci pedagóga

11. Slovenskí revolucionári v rokoch 1848 – 1849

12. Poisťovníctvo a poistný trh

13. Slovensko a SNP, slovenskí Židia za 2. sv. vojny

14. Digitálna gramotnosť a využitie moderných IKT vo vzdelávaní

15. Ekopolitika, ekofilozofia, ekologická zospovednosť, biocentrizmus

16. Stres v práci nanžéra a techniky jeho odúravania

17. Demokracia – definícia, vznik a jej budovanie

18. Aspekty sociálnej práce, sociálna a ekonomická núdza

19. Osamostatňovanie mladých dospelých z profesionálnych náhradných rodín

20. Kriminalita mládeže – následky, prevencia

21. Motivovanie a odmeňovanie zamestnancov

22. Interpersonálna komunikácia, rétorika a komunikačné schopnosti

23. Rodičia a výchova detí v rodine

24. Aspekty neuromarketingu a ich vplyv na zákazníka. Psychológia reklamy

25. Leonardo da Vinci – jeho tvorba, filozofia, život a diela

26. Domáce násilie na ženách – rozpoznanie, právna a psychická pomoc obetiam

27. UNESCO a Slovensko – kultúrne, prírodné pamiatky, činnosť organizácie

28. Rozvod rodičov a vplyv na deti. Psychológia dieťaťa

29. Individuálne intervenčné programy pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím so zameraním na rozvoj komunikačných kompetencií

30. Metódy dramatickej výchovy pri výučbe slovenského jazyka na 2. st. ZŠ

31. IKT vo vyučovaní dejepisu. Využitie interaktívnej prezentácie

32. Reč ako febnomén kultúry. Interpersonálna komunikácia

33. Metodika vyučovania ruského jazyka – štandardné a inovatívne postupy vyučovania cudzích jazykov.

34. Renesančná filozofia T. Moora. Marxizmus. Hodnota človeka z náboženského pohľadu.

35. Vplyv Aristotela na diplomatické a politické aktivity Alexandra Veľkého

36. Tradičná kultúra v regióne Turiec – architektúra odievania

37. Fajčenie a prevencia na druhom stupni ZŠ

38. Región Turiec a živelné pohromy

39. Metódy výučby enviromentálnej výchovy v ZŠ

40. Antarktída – jej objavenie, výpravy, fauna, perspektívy

41. Pamätníky 1. sv. vojny v regióne Turiec

42. Vplyv emócií na zákazníka v marketingu

43. Premeny komunálnej a regionálnej politiky po roku 1990 v meste Kremnica

44. Imunitný systém. Výskum. Výživa.

45. Mentálna anorexia.

46. Európska únia a ľudské práva.

47. Diabetes melitus

48. Rómovia – vzdelávanie a sociálna práca s nimi.

49. Chronická obštrukčná choroba pľúc.

50. Motivácia žiakov vo vyučovacom procese.

51. Liberalizmus vs. komunitarizmus

52. Kvalitatívny výskum v oblasti práva

53. Faktor zaujímavosti práce v kontexte pracovnej spokojnosti zamestnancov

54. Ľudovít Štúr vo výtvarnom umení

55. Martin – dejiny mesta, regiónu, historické pamiatky

56. Dvojjazyčné texty anglicko – slovenské v odbornej literatúre

57. Krv a krvný obeh

58. Dejiny Egypta, egyptská civilizácia, Kleopatra

59. Japonské a čínske divadlo

60. Mladiství a delikvencia, represia versus prevýchova

61. Severská a keltská mytológia

62. Etika práce a povolania v zdravotníctve

63. Správne držanie tela a zdravý životný štýl

64. Algeziológia a anesteziológia v chirurgii

65. Vyšehradská štvorka

66. Zdravé stravovanie v sociálnych zariadeniach

67. Epilepsia a epileptológia

68. Slovenské vynálezy v kontexte svetového vývoaj

69. Osobná asistencia – zákony, odporúčania

70. Tvorivé činnosti a hry pri práci so seniormi

71. Prežívanie zdravých súrodencov pacientov s poruchami autistického spektra

72. Špeciciká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po strukemoktomii

73. Rozvoj cestosného ruchu v regióne Turiec

74. Moderné typy závislostí a ich prevencia a liečba

75. Slovanstvo, Slovania a pohanstvo

76. Rozvoj osobnosti dieťaťa hrou v školskom klube detí

77. Svadobný obrad na Slovensku v premenách času

78. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u pacientov v kóme

79. Syndróm vyhorenia v profesii sestry

80. Využitie meracích škál a hodnotiacich škál u paliatívneho pacienta

81. Úlohy sestry v predoperačnej starostlivosti

82. Integrácia príbuzných do starostlivosti o terminálne chorého pacienta

83. Pracovný pohovor ako predpokladaný začiatok pracovnoprávneho vzťahu

84. Max Webwr a jeho teória protestanskej etiky a ducha kapitalizmu

85. Chronická obštrukčná choroba pľúc vo vzťahu k fajčeniu

86. Analýza systému fungovania regionálnych knižníc

87. F. Marinetti a jeho manifest futurizmu

88. Spoločenské postavneie žien a problémy feministickej filozofie

89. Gravitačná sila

90. Zdravá výživa v športovom tréningu

91. Odborné vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami na strednej škole

92. Úloha sestry pri liečbe nehojacich rán hyperbarickou oxygenoterapiou

93. Selfmonitoring u diabetika z pohľadu sestry

94. Hokejový rozhodca

95. Organizovanie turnajov

96. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po kraniotomii

97. Národnostná a náboženská charakteristika obyvateľstva v USA

98. Príprava učiteľa na vyučovanie v predškolskom vzdelávaní

99. Využívanie očkovania na karcinóm cervixu ako dôsledok mediálnej kampane

100. Taliansky fašizmus. Vzostup a pád Mussoliniho

101. Joga v regionálnej tlači

102. Verejná správa v Turci

103. Priehrady, vodovody, čističky odpadových vôd

104. Cestovný ruch a turizmus v Turci

105. Prekladateľstvo. Ján Ferenčík a jeho život

106. Kvalita a efaktivita vyučovacieho procesu

107. Bolesť u pacienta s diabetickou nohou

108. Využívanie IKT prostriedkov vo vyučovaní

109. Emocionálna výchova žiakov na 1. st. ZŠ

110. A. P. Čechov. Život a diela

111. Prevencia negatívnych vplavov na mládež

112. Islam a postavenie žien

113. Podmienky učenia na 1. st. ZŠ

114. Vzdelávací systém na Slovensku a v zahraničí

115. Infračervené žiarenie

116. Dav, davové správanie a psychológia davu

117. Bolesť ako ošetrovateľský problém u pacienta s vertebrogénnym algickým syndrómom

118. Vnútorná a vonkajšia motivácia žiakov vo vyučovacom procese

119. Suezská kríza 1956

120. Edmund Husserl, fenomenológia

121. Zánik manželstva podľa predpisov kanonického práva a zákona o rodine

122. Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so schizofréniou

123. Poézia o Turci

124. Kanalizácia, vodovody, priehrady v Turci

125. Životné ciele a ambície vysokoškolských študentov

126. Dobrovoľné hasičské zbory regiónu Turiec

127. Pracovná motivácia v hospicovej starostlivosti

128. F. M. Dostojevskij – jeho život a analýza diela Zločin a trest

129. Proces integrácie krajín do EÚ

130. Mesto Martin a jeho kultúrny prínos v kontexte edukácie v primárnom stupni vzdelávania
© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY