Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Projekty 2013

 

PREČO ČÍTAŤ DEŤOM -projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 - 2013 
(aktivity knižnice pre rodičov a deti predškolského veku) a podporený z grantového systému mesta Martin

Cieľ projektu - inovácie a skvalitnenie metód a foriem práce s deťmi predškolského veku

Aktivity projektu
- aktivity pre rodičov s deťmi (zážitkové čítanie, tvorivé dielne, divadielko...)
- stretnutia rodičov s odbornými lektormi
- vzdelávacie podujatia pre knihovníkov
- zriadenie detského kútika a letnej čitárne
- tvorba prostredia a podmienok pre prácu s cieľovou skupinou

Realizované podujatia
14.3.2013 - vzdelávacie podujatie pre slovenských a poľských knihovníkov v Poľsku
18.4.2013 - Práca s literatúrou pre deti od 4 - 7 rokov na motívy rozprávky Tri prasiatka
30.4.2013 - Práca s literatúrou pre deti od 1,5 do 3 rokov na motívy rozprávky Môj macík
23.5.2013 - vzdelávanie rodičov s deťmi (Psychosomatický vývoj, pohybová výchova arozvoj čitateľstva detí do 3 rokov, Psychosomatický vývoj, správanie a rozvoj čitateľstva detí od 3 do 7 rokov) a pohybové sktivity s deťmi a rodičmi - slovenská lektorka v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach-Dziedzicach
29.5.2013 - vzdelávanie rodičov s deťmi (Múdra hračka, význam hry a hračky vo vývoji a vzdelávaní detí od 4 do 7 rokov, Múdra hračka, význam hry a hračky vo vývoji a vzdelávaní detí od 1,5 do 3 rokov), tvorivá dielňa s hračkou s poľskou lektorkou, pre deti od 4 do 7 rokov divadelné predstavenie v podaní študentiek PaSA v Turčianskych Tepliciach
5.6.2013 - vzdelávacie podujatie pre slovenských a poľských knihovníkov v Poľsku
12.6.2013 - vzdelávanie rodičov s deťmi (Je zdravá výživa pre deti naozaj zdravá? + ochutnávka jedla), pre deti od 4 - 7 rokov divadelné predstavenie v podaní študentiek PaSA Turčianske Teplice
20.6.2013 - stretnutie rodičov, detí a autora kníh pre deti Ondreja Nagaja. Pre deti bol zážitok stretnúť sa so spisovateľom, ktorý sa aktívne zapájal do tvorivého čítania. Pre deti do 3 rokov pracovali knihovníčkyi s knihou Ondreja Nagaja - Kamaráti na lúke. Väčším deťom autor spolu s knihovníčkami predstavili knihu  - Veršíky o zvieratkách. Spisovateľ Ondej Nagaj deťom dával hádanky. 
19.7.2013 -  stretnutie detí a rodičov v knižnici. Spolu s knihovníčkami sa zoznámili deti do troch rokov s mackom, s ktorým prežili príbeh, kde sa macko na dvore zoznamoval so svojimi novými priateľmi - zvieratkami. Deti do sedem rokov sa spriatelili s Kvakom a Čľupom. Precítili pocit kamarátstva, radosť z pomoci.         
27.8.2013 - vzdelávacie podujatie pre slovenských a poľských knihovníkov v Martine. V rámci aktivity  sa uskutočnila tvorivá dielňapod názvom Ako pracovať s deťmi. Lektorky sa zamerali na tieto témy :
- Súčasné dieťa a potreba rozvíjania kreativity
- Bábka a iné výtvarné prostriedky pri práci s detskou literatúrou
- Detská literatúra ako podnet pre hry v priestore, dramatické a relaxačné hry
25.9.2013 - Biblioterapia - vzdelávacie podujatie pre rodičov o význame čítania deťom, podujatie spojené s bábkovým divadielkom  pre deti
29.10.2013 - Práca  sliteratúrou pre deti a rodičov (4 - 7 rokov), Janosch: Poďme hľadať poklad - o priateľstve a pomáhaní si navzájom
30.10.2013 - Práca s literatúrou pre deti a rodičov (1,5 - 3 rokov), Ako krtko vyliečil myšku
13.11.2013 - "Ako pracovať s deťmi" - Vzdelávanie slovenských a poľských knihovníkov
3.12.2013 - Výmena skúseností s realizáciaciou projektu na poľskej a slovenskej strane - videokonferencia
20.1.2014 - Práca s literatúrou pre deti a rodičov (4- 7 rokov) - Štyria škriatkovia a víla
21.1.2014 - Práca s literatúrou pre deti a rodičov (1,5 - 3 roky) - Nenásytná húsenička - schopnosť vnímať príbeh, budovanie slovnej zásoby
19.2.2014 - Práca s literatúrou pre deti a rodičov (1,5 - 3 roky) - Káčatko a húsatko
20.2.2014 - Práca s literatúrou pre deti a rodičov (4-7 rokov) - Štyria škriatkovia a víla

- foto z podujatí realizovaných v rámci projektu>

 

Seniori seniorom - projekt podporený z grantového programu Nadácie Orange Zelená pre seniorov -  zámerom projektu je prostredníctvom oživenia donáškovej služby kníh do
domu umožniť lepšiu spoločenskú integráciu a efektívnejšie využívanie voľného času skupiny aktívnych seniorov i zdravotne znevýhodnených seniorov, izolovaných v domácom prostredí. Donáškovú službu budú zabezpečovať pre imobilných seniorov aktívni seniori, ktorí sa stanú spolupracovníkmi knižnice na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
- plagát>


MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2013 - realizácia 10. ročníka MPJ, projekt podporený z grantového systému MK SR a grantového systému mesta Martin

Cieľ projektu - prezentácia literárnej tvorby pred martinskou verejnosťou, šírenie súčasnej literatúry nielen v rámci regiónu, ale aj za hranicami Slovenska. Propagácia Slovenska a regiónu Turiec v zahraničí, jeho kulrúrnych a literárnych pamiatok a historických osobností.

TVORCOVIA KNÍH MEDZI DEŤMI A MLÁDEŽOU - realizácia 7. ročníka podujatia, projekt podporený z grantového systému MK SR a grantového systému mesta Martin .  V rámci tohto projektu sa na besedách schádzajú spisovatelia a ilustrátori z celého Slovenska. Medzi nimi Danuša Dragulová - Faktorová, Braňo Jobus, Miroslav Saniga, Juraj Martiška, Roman Brat, Toňa Revajová, Katarína Slaninková, Peter Gajdošík, Miroslav Regitko, Ján Hargaš, Peter Mišák, Igor Válek, Andrea Gregušová, Pavel a Daniela Dvořákovci, Zuzka Šulajová. - plagát>
Besedy sa uskutočňujú v knižnici a jej pobočkách v mesiacoch september až november 2013.
Cieľ projektu - motivácia detí a mládeže k čítaniu a literárne formovanie ich osobnosti. Aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu a ilustračnému umeniu sa budú realizovať formou živých diskusií a tvorivých dielní s literárnymi a výtvarnými tvorcami kníh. Budú zamerané výhradne na pôvodnú slovenskú tvorbu.


OBNOVA INFORMAČNEJ TECHNIKY - projekt podporený MK SR

Cieľ projektu - zlepšenie kvaliy poskytovaných služieb všetkým vrstvám používateľov Turčianskej knižnice v Martine obnovením PC techniky pri centrálnom pulte pri poskytovaní výpožičných služieb a skvalitnením akvizície a katalogizácie.

KULTÚRNO - VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY TURČIANSKEJ KNIŽNICE V MARTINE - projekt podporený z rozpočtu Mesta Martin

Cieľ projektu - nákup knižničného fondu
© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY