Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Projekty 2012

 

Vzdelávajme sa spolu... - mikroprojekt  PL-SK/ZA/IPP/II/102 realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice s možnosťou zlepšenia podmienok v kultúrnej, vzdelávacej, turistickej a sociálnej oblasti na základe aktivít realizovaných Turčianskou knižnicou v Martine a Miejskou Bibliotekou Publicznou v Czechowicach- Dziedzicach zameraných na prácu so znevýhodnenými používateľmi. Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch september 2011 - máj 2012.

Realizované podujatia:
20.9.2011 - účasť pracovníkov TK v Martine na seminári Vzdelávanie a aktivizácia dospelých používateľov v Miejskej biblioteke publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku - foto>
11.10.2011 - vzdelávacie podujatie Žena v poľskej literatúre v Turčianskej knižnici v Martine s poľskou lektorkou - foto>
14.10.2011 - vzdelávacie podujatie Živá slovenská literatúra v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku so slovenským lektorom - foto>
19.10.2011 - Poetický večer pod názvom Ľúbostná poézia v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku - foto>
26.10.2011 - Práca so znevýhodnenými skupinami používateľov - seminár - foto>
                   - prednáška "Psychologický aspekt práce so znevýhodnenými skupinami používateľov v knižnici" - viac>
                  - prednáška "Znevýhodnené skupiny používateľov knižnice - zdravotné aspekty" - viac>
18.11.2011 - Tvorivé dielne zamerané na maľbu na hodváb v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku so slovenskými lektorkami - foto>
18.11.2011 - Tvorivé dielne zamerané na výrobu ručného papiera a kaligrafiu s poľskými lektormi -foto>
2.12.2011 - Tvorivé dielne zamerané na maľbu na hodváb v Turčianskej knižnici v Martine - foto>
17.1.2012 - Prednáška "Vzdelávanie sociálne znevýhodnených používateľov knižnice a zvyšovanie kvality ich života" - foto>
26.1.2012 - Popoludnie v mestečku Psczyna zamerané na tradičné jedlá poľskej kuchyne a ich evolúciu - foto>
7.2.2012 - Exkurzia v mestečku Zywiec - foto>
21.2.2012 - Prednáška poľského historika v Turčianskej knižnici v Martine  - foto>
21.2. 2012 - Prednáška slovenskej historičky v Poľsku - foto> 
27.3.2012 - Prednáška "Podpora duševného zdravia seniorov" - foto>
17.4.2012 - Predáška "Zlepšovanie kvality života znevýhodnených používateľov zo zdravotného hľadiska" - foto>
26.4.2012 - Exkurzia znevýhodnených používateľov v SNLM, TK a na hrade Strečno - foto>
25.5.2012 - Tradičná slovenská kuchyňa - návšteva znevýhodnených používateľov v TK, SNM a MSD spojená s prednáškou o tradíciách v slovenskej kuchyni a s ochutnávkou jedál. Program      
osviežili deti z Detského folklórneho súboru Turiec. foto>
30.5.2012 - Seminár slovenských a poľských knihovníkov - Práca so znevýhodnenými skupinami používateľov - záverečné podujatie projektu bolo zamerané na zhodnotenie projektu slovenskou aj poľskou stranou, boli na ňom tiež vyhlásené výsledky fotografickej súťaže, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu a odzneli prednášky renomovaných odborníkov na prácu zo znevýhodnenými skupinami používateľov. - foto>


Biblioteka Turczańska w Martinie podlegająca administracyjnie Samorządowi Województwa Żylińskiego realizuje od września 2011r. do maja 2012r. projekt pod nazwą „Uczmy się...

Środki finansowe uzyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Naszym partnerem w tym projekcie jest Miejska Biblioteka Publiczna v Cechowicach Dziedzicach, która w tym samym czasie realizuje komplementarny projekt „Zysk z dojrzałości. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób w wieku 45+“

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod i form pracy z grupami użytkowników będących w niedogodnej sytuacji życiowej. Taką pozycję zajmują w społeczeństwie ludzie w różny sposób wycofani z życia społecznego – bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości narodowościowe, osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, a także matki na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Jest to stosunkowo szeroka grupa społeczna o różnych potrzebach psychospołecznych i dotkniętych różnymi niedogodnościami. Projekt zakłada poprawę jakości usług, odkrywanie sposobów, jak takim ludziom pomóc w zakresie kształcenia, samokształcenia a także zaspokojenia ich potrzeb kulturalnych.

W ramach projektu „Uczmy się razem ...“ realizujemy mnóstwo działań wiodących do osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

We wrześniu miały miejsce nastąpujące działania:

20.9.2011 bibliotekarze Biblioteki Turczańskiej w Martinie w liczbie  25 osób wzięli udział razem z polskimi bibliotekarzami w szkoleniu międzynarodowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Prelekcja na tym szkoleniu poświęcona była „Kształceniu i uaktywnieniu osób dorosłych za pośrednictwem bibliotek”. Prelegentka w swoim wystąpieniu podkreślała wzrastającą rolę  bibliotek w kształceniu i aktywizacji dorosłych a tym samym znaczenie trafnego wyznaczenia celu strategicznego i specyficznego. Na zakończenie odbyły się workshopy.

W październiku:

Szkolenie bibliotekarzy „Praca z grupami użytkowników będących w niedogodnej sytuacji życiowej“ odbyło się w dniu 26.10.2011r. w Bibliotece Turczańskiej w Martinie. Szkolenie przeznaczone było dla bibliotekarzy BT i Żylińskiego Województwa Samorządowego. Profesjonalni lektorzy zwrócili uwagę na specyficzne potrzeby takich użytkowników pod względem psychicznym, zdrowotnym i społecznym.  

Kształcenie użytkowników będących w niedogodnej sytuacji obejmuje kilka zagadnień. Jednym z nich jest wzajemna wymiana informacji o wartościach kulturalnych.

Uwzględniając powyższe zorganizowano następujące spotkania edukacyjne. W dniu  11.10.2011r.  w Bibliotece Turczańskiej odbyła się prelekcja z polskiej literatury. Mgr. Joanna Szypuła poświęciła w niej uwagę postaciom kobiet w lieraturze polskiej od najdawniejszych czasów do drugiej wojny światowej /Wizerunek Polki od średniowiecza do wybuchu drugiej wojny światowej/. Wśród uczestników jej zajmujące wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie.

Do Miejskej Biblioteki Publicznej w Czechowicach Dziedzicach wyjechał z Martina PhDr.Peter Mišák, który wzbudził zainteresowanie publiczności wykładem na temat „Żywa literatura słowacka”.

W dniu 19.10.2011r. wyjechała grupa naszych użytkowników do Polski, gdzie wzięli udział w wieczorku poetyckim poświęconym poezji miłosnej.

W ramach projektu w dniu 11.10.2011r. ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, którego celem jest zachęcenie grupy docelowej do prezentacji swojego kraju, regionu. Fotografie na temat „Właśnie tak nas poznajcie... ” zostaną wystawione w Bibliotece Turczańskiej  /26.3.2012r.) a wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu  30.5.2012r.

W listopadzie:

W ramach kształcenia użytkowników będących w niedogodnej sytuacji odbędzie się szkolenie z zakresu technologii informacyjnych. Działanie edukacyjne  będzie obejmować 10 godzin nauki posługiwania się komputerem, przy czym w każdej lekcji może uczestniczyć 6 osób. Zadaniem tego kursu jest między innymi nabycie umiejętności posługiwania się i wyszukiwania informacji na internecie oraz korzystania z web stron Biblioteki Turczańskiej w martinie.  

Problematyką sztuk plastycznych będą się mogli użytkownicy zająć podczas warsztatów artystycznych, których tematem będzie malowanie na jedwabiu. Lektorki słowackie pojadą  18.11.2011r. do Polski, aby te warsztaty przeprowadzić.

Do Martina przybędą polscy lektorzy, którzy w ramach warsztatów twórczych nauczą użytkowników, jak robi się ręcznie produkowany papier oraz zapoznają ich ze sztuką kaligrafii.
MARZEC:

Zadaniem Biblioteki Turczańskiej, jako biblioteki publicznej, jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do informacji i usług wszystkim grupom społeczeństwa. Jednakże jej możliwości limituje niewystarczające wyposażenie biblioteki. Wbrew staraniom pracowników biblioteka nie spełnia warunków do efektywnego kształcenia i samokształcenia dorosłych.  

W ramach projektu podnosimy standard pomieszczeń, w których poprzez właściwe i odpowiednie uposażenie wytwarzame optymalne warunki do kształcenia i samokształcenia użytkowników biblioteki będących z różnych względów w niedogodnej sytuacji życiowej.  Do indywidualnej pracy z użytkownikami potrzebne jest utworzenie stanowisk informatycznych w dziale literatury dla dorosłych i literatury naukowej. Stanowisko edukacyjne w dziale literatury naukowej będzie zaopatrzone w tablice informacyjne służące pomocą w orientowaniu się w księgozbiorach bibliteki.

Kształcenie w dziedzinie technologii informacyjnych ułatwia użytkownikom biblioteki będących w niedogodnej sytuacji życiowej ich integrację społeczną. Te zajęcia edukacyjne odbędą się w dniach   05. 03. 2012r. do 09.03.2012r. w dziale literatury naukowej. W kursie będzie uczestniczyło 6 użytkowników, zajęcia będą trwały 10 godzin. Dla zrealizowania tego przedsięwzięcia została zakupiona literatura, która jest do dyspozycji nie tylko uczestnikom kursu ale i dla ogółu użytkowników.  

 W dniu 27.03.2012r. w sali wykładowej Bibiloteki Turczańskiej odbędą się następne zajęcia dla użytkowników w niedogodnej sytuacji życiowej. Będzie to spotkanie z profesjonalnym psychologiem, który im przyniesie podstawowe informacje o tym, w jaki sposób, będąc w takiej sytuacji, osoby te mogą poprawić jakość swojego życia. Przedsięwzięcie uzupełnia fachowa literatura.  

27.03.2012r. odbędzie się wystawa fotograficzna

W ramach projektu w dniu 11.10.2011r. ogłoszono Konkurs Fotograficzny, który ma docelową grupę projektu podniecić do aktywności i zaprezentowania swojego kraju, miejsca zamieszkania, otoczenia. Fotografie na temat Poznajcie nas tak... będą wystawione w Bibliotece Turczańskiej (27. 03. 2012r.) a ocena wyników konkursu odbędzie się w dniu  30.05.2012r.

                W dniu 07.02.2012r. odbyła się wycieczka krajoznawcza do miasta Żywiec w Polsce. Wycieczka została zorganizowana w ramach słowacko-polskiego projektu pod nazwą Uczmy się razem” realizowanego przez Bibliotekę Turczańską i Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach – Dziedzicach. Celem wycieczki było poznanie walorów turystycznych i zabytków Żywca.  Uczestnikami wycieczki byli użytkownicy Biblioteki Turczańskiej z grupy osób będących w niedogodnej sytuacji życiowej, którymi są emeryci, bezrobotni, matki na urlopie wychowawczym, osoby niepełnosprawne. Po przybyciu do Żywca przywitała uczestników wycieczki pracownica biblioteki razem z tłumaczką, po czym się wszyscy udali do browaru Żywiec, gdzie jest wytwarzane najbardziej znane w Polsce  piwo. Częścią składową zakładu jest muzeum historii browaru dokumentujące przeszłość tradycyjnej marki, wytwarzania piwa i jego reklamy. Podczas  zwiedzania browaru i muzeum zwiedzającym towarzyszył przewodnik.  Ekspozycje muzeum prezentują poszczególne ważne etapy istnienia browaru. Zwiedzanie skończyło się przeglądem obecnego zakładu produkcyjnego oraz degustacją tutejszego piwa. Potem uczestnicy wycieczki wybrali się do centrum miasta, najpierw na główny rynek, gdzie przewodnik zapoznał ich z historią i wybranymi zabytkami, wśród których był między innymi Kościół Wniebowzięcia Panny Maryi, park zamkowy, siedziba pałacowa rodu Habsburgów i stary zamek. Po godz. 15.00 uczestnicy poszli do  miejscowej restauracji, gdzie im podano smacznyobiad. 

 

W miesiącu lutym w ramach wymiany informacji o walorach kulturalnych zorganizowaliśmy dwa wykłady edukacyjne.

21.02.2012r.  polski lektor Jacek Cwetler w Bibilotece Turczańskiej zaprezentował słowackiej docelowej grupie projektu wykład z historii Polski poświęcając szczególną uwagę regionu, w którym mogą gościć uczestnicy projektu w ramach projektu.   

Na zasadzie wymiany wyjechała do Polski lektorka ze Słowacji Judita Poliačiková, ktora zapoznała polskie społeczeństwo z historią Słowacji. Swój wykład poświęciła wzajemnym powiązaniom Polski i Słowacji od czasów najstarszych aż po współczesność. 

 

KWIECIEŃ:

W dniu 17.04.2012r. w sali wykładowej Biblioteki Turczańskiej odbędą się zajęcia edukacyjne dla użytkowników biblioteki z grupy osób będących w niedogodnej sytuacji życiowej. Będzie to spotkanie ze specjalistą – pracownikiem służby zdrowia, który tej grupie ludzi przedstawi możliwości i sposoby poprawienia ich położenia. Wykład uzupełni prezentacja literatury na dany temat.  

 W ramach edukacji użytkowników będących w niedogodnej sytuacji życiowej oraz wymiany kulturalnej organizujemy pobyt edukacyjny. Przyjaciele z Polski razem z naszymi użytkownikami odwiedzą w dniu 26.04.2012r. Biblioteką Turczańską, Słowackie Narodowe Muzeum Literatury SNK oraz zamek Streczno. Wierzymy, że nasi goście z Polski dowiedzą się trochę o słowackiej kulturze i historii oraz, że nawiążą dobre stosunki z naszymi użytkownikami biblioteki

W miesiącu marcu zostały zrealizowane zajęcia edukacyjne w dziedzinie technologii informacyjnych, których tematem były podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem, wyszukiwanie informacji w internecie oraz umiejętność korzystania z web stron biblioteki Turczańskiej. Zajęcia odbyły się w dniach 05.-09.03.2012r..  Uczestniczyło w nich 6 użytkowników, kurs trwał 10 godzin.  

 W dniu 27.03.2012r. w ramach kształcenia osób w niedogodnej sytuacji życiowej odbyło się ich spotkanie ze specjalistą – psychologiem, który im przedstawił w jaki sposób mogą oni poprawić swoją sytuację.  

27.03.2012r. wystawa fotograficzna

 W ramach projektu w dniu 11.10.2011r. ogłoszono Konkurs Fotograficzny, który ma docelową grupę projektu podniecić do aktywności i zaprezentowania swojego kraju.

Fotografie na temat Poznajcie nas tak... są wystawione w Bibliotece Turczańskiej (27. 03. 2012r.) oraz umieszczone na stronie internetowej Biblioteki Turczańskiej. W ten sposób do głosowania /oceny fotografii / mogą przyłączyć się również nasi przyjaciele z Polski. Ocena wyników konkursu odbędzie się w dniu  30.05.2012r.

 W ramach zadania dotyczącego utworzenia optymalnych warunków do kształcenia rozpoczęliśmy realizację urządzania pomieszczeń biblioteki. Zakupiliśmy biurka, krzesła, lampy, komputery.

Zostały zamówione lady – stanowiska informacyjne do działów literatury dla dorosłych i literatury naukowej. Funkcjonalne i estetyczne wyposażenie pomaga stworzyć optymalne warunki do kształcenia i samokształcenia użytkowników biblioteki - osób w niedogodnej sytuacji życiowej.

 

 

          

 

Práca s literatúrou nás spája -tento  mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajoma v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská  republika - Česká republika 2007 - 2013.
Hlavným cieľom projektu je cezhraničná integrácia, vytvorenie a prhĺbenie kultúrnych vzťahov medzi Turčianskou knižnicou v Martine a Masarykovou veřejnou knihovnou vo Vsetíne. Špecifickými cieľmi projektu sú:  zvýšenie záujmu o čekú kultúru a literatúru zo strany obyvateľov regiónu Turiec, zvýšenie kvality práce knihovníkov v obidvoch partnerských knižniciach s používateľmi pri práci s literatúrou:  inovácia foriem a metód práce s rôznymi kategóriami používateľov pri prezentácii literatúry a podpore rozvoja čítania, podpora kultúrnej reciprocity a vytváranie podmienok pre vzájomnú prezentáciu kultúry na obidvoch stranách prihraničného regiónu, prehlbovanie odborného dialógu knižníc s cieľom recipročnej výmeny odborných vedomostí a zručností, zlepšenie technických podmienok pre prezentáciu literatúry a komunitných činností Turčianskej knižnice.

Realizované podujatia:
9.9.2011 - exkurzia pracovníkov TK v Martine v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne - foto>
23.9.2011 - exkurzia pracovníkov Masarykovej verejnej knižnice zo Vsetína v Turčianskej knižnici v Martine - foto>
3.10.2011 - účasť  pracovníkov TK v Martine na oslavách 90. výročia založenia MVK vo Vsetíne a 5. výročia presťahovania knižnice do zrekonštruovaných priestorov - foto>
12. - 13.10.2011 - účasť pracovníkov TK na seminári - "Senioři - dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách" - odborný seminár bol zameraný na prácu so seniormi v knižniciach - knihovnícke služby pre seniorov, vzdelávanie seniorov v knižniciach, seniori ako spolupracovníci a partneri knižníc, aktivizácia seniorov - foto> 
23.11. - 25.11.2011 - pracovná stáž troch pracovníčok Turčianskej knižnice  v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne - foto>
29.11.2011 - účasť pracovníkov TK spolu s ľudovým umelcom na podujatí Kouzlo Valašských Vánoc v MVK Vsetín - foto>
19.12.2011 - Literárne Vianoce v Turčianskej knižnici s účasťou našich partnerov z MVK Vsetín - foto>
1.2. - 3.2.2012 - stáž knihovníkov MVK Vsetín v Turčianskej knižnici v Martine - foto> 
                                                                                                                            -  hodnotenie kolegov zo Vsetína - viac>
27.2.2012 - 28.2.2012 - vzdelávací seminár pod názvom Práca s literatúrou pre deti - seminár bol zameraný na dramatizáciu literárneho textu - lektorkami seminára boli PhDr. Ľudmila Hrdináková a Mgr. Natália Mazanová - foto>

30.3.2012 - beseda regionálnych spisovateľov z Turca so študentami vo Vsetíne - foto>
10.5.2012 - prezentácia českých autorov Jakuba Chrobáka a Pavla Kotrlu spojená s hudobným programom v podaní Ľ. Jankoviča a D. Zemančíka >>- foto>
31.5.2012 - Česká ľúbostná poézia - hlasné čítanie z diel českých autorov v podaní amtérskych recitátorov M. Záthureckej, M. Kleina a T. Sivovej s hudobným doprovodom súrodencov Halajovcov - foto>
22.6.2012 - Pohľad na súčasnú českú prózu - hlasné čítanie z diel českých prozaikov v podaní amatérskych recitátorov M. Záthureckej, M. Kleina, T. Sivovej s gitarovým hudobným doprovodom - foto>

28.6.2012 - Rozmanitost nás spojuje - záverečná konferencia projektu - uskutočnila sa vo Vsetíne a bola zameraná na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu - z TK sa podujatia zúčastnilo osem pracovníkov - foto >

4.7.2012 - Ženy v českej literatúre - hlasné čítanie z diel súčasných českých autoriek v podaní amatérskych recitátorov M. Kleina, M. Záthureckej, T. Sivovej s hudobným doprovodom K. Záborskej- foto>

26.7.2012 - Okienko do českej poézie - hlasné čítanie českej súčasnej i staršej poézie -  foto>
23.8.2012 - Z každého rožka troška - hlasné čítanie z prozaických i poetických diel súčasných i starších českých autorov podfarbené gitarovými kreáciami. - foto>

 

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou  - projekt podporený MK SR Program umenie 4.5.6 - cieľom projektu je motivácia detí a mládeže k čítaniu a literárne formovanie osobnosti, ale aj prezentácia pôvodnej slovenskej tvorby                      

Martinská poetická jeseň 2012 - projekt podporený MK SR Program umenie 4.5.6 - cieľom projektu je prezentácia literárnej tvorby autorov pred martinskou verejnosťou, rozvoj spolupráce literárnych klubov a šírenie súčasnej literárnej tvorby v rámci regiónu i v zahraničí

Knižničný fond ako predpoklad vzdelávania seniorov - projekt podporený MK SR program Knižnice 2.5 - cieľom projektu je venovať zvýšenú pozornosť zabezpečovaniu dokumentov pre všetky znevýhodnené skupiny používateľov

 

Turčianska knižnica v Martine je zapojená do projektu: Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično - informačných systémov spolufinancovaný  Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti viac>
Výstava ŽIVÁ KULTÚRA (inštalovaná v centrálnej knižnici na pracovisku s náučnou literatúrou) - info o výstave>  
 panelová diskusia - 7.6.2012 - foto>  

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY