Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 
Eurokalkulačka

SKK:
EUR:

Neprehliadnite!


Otváracie hodiny 
Bezbariérové pracoviská:

- centrálna knižnica na Divadelnej ul. č. 5
- pobočka Sever


prístupná v centrálnej knižnici


databázy prístupné v centrálnej knižnici

Žilinský samosprávny kraj

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Knižničný poriadok Turčianskej knižnice v Martine 

Článok I. - Všeobecné ustanovenia - vymedzenie základných pojmov

1.1 Turčianska knižnica ako regionálna knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorú zriadil Žilinský samosprávny kraj.

1.2 Je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice, je miestnym informačným strediskom, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojim používateľom.

1.3 Turčianska knižnica poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre knižnice v rámci celého regiónu Turca.

1.4 Hlavným poslaním knižnice je budovať a uchovávať univerzálny informačný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično - informačné služby a zabezpečovať neobmedzený prístup občanov k informáciám.

1.5 Knižničný fond a zariadenie knižnice sú majetkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol knižnici zverený do správy na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Každý používateľ služieb knižnice je povinný ich chrániť a nepoškodzovať.

Článok II. - Úlohy knižnice

2.1 Knižničný fond Turčianskej knižnice tvoria:
knihy, periodiká (noviny a časopisy), hudobniny, zvukové dokumenty (gramoplatne, magnetofónové pásky, mg. kazety, zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých), kompaktné disky, mapy, videokazety, diskety, CD ROM, regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnicou, katalógy, kartotéky, bibliografie.

2.2 Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

2.3 Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično - informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

Článok III. - Služby knižnice

3.1 Poskytovanie knižnično - informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom. Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie.

3.2 Základné knižnično - informačné služby sú: prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne faktografické a bibliografické informácie.
Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

3.3 Špeciálne knižnično - informačné služby sú: písomné bibliografické informácie, rešerše, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov, preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií.

Knižnica realizuje donáškovú službu imobilným a dlhodobo chorým používateľom.

3.4 Právo používať knižničné služby má:
a) registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz získa na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti a zaplatení registračného poplatku v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou výpožičného poriadku.
Podpísaním prihlášky za čitateľa sa používateľ zaväzuje dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok.
Obmedzené právo využívať knižničné služby má:
b) jednorazový používateľ knižnice, ktorý zaplatí manipulačný poplatok
c) návštevník knižnice, ktorý sa zúčastňuje podujatí organizovaných knižnicou.

Článok IV. - Používatelia služieb knižnice. Základné práva a povinnosti používateľov. Členstvo v knižnici.

4.1 Používateľom služieb knižnice sa môže stať:
A/ fyzická osoba - individuálny používateľ
a/ dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prebratie záväzkoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za čitateľa );
b/ občan SR nad 15 rokov. Svoju totožnosť musí preukázať právoplatnými dokladmi (občianskym preukazom, vojenskou knižkou);
Osoby, ktoré si uplatňujú nárok na zľavu zápisného poplatku so zníženou pracovnou schopnosťou sa preukážu preukazom ZŤP a vojnoví veteráni  preukazom vydaným Ministerstvom obrany SR.
c/ občan iného štátu, ktorému sa preukaz čitateľa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty s oprávnením využívať knižničné dokumenty len prezenčne. Po predložení dokladu o prechodnom bydlisku na území SR mu môžu byť poskytnuté aj absenčné výpožičné služby. Výnimku môže povoliť riaditeľ knižnice, alebo
oprávnený zástupca.
B/ právnická osoba (inštitúcia, organizácia a pod.) - kolektívny používateľ: prihlášku podpisuje štatutárny zástupca a potvrdí ju pečiatkou organizácie. Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení občianskeho preukazu jedného z dvoch pracovníkov poverených stykom s knižnicou.
Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností.

4.2 Čitateľský preukaz je neprenosný, držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Pracovník knižnice má právo vyžiadať si od používateľa doklad na overenie totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vojenská knižka, identifikačná karta cudzinca). Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý inou osobou.

4.3 Držiteľ čitateľského preukazu je povinný ihneď nahlásiť jeho stratu knižnici. Za vystavenie duplikátu preukazu sa platí poplatok v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou knižničného a výpožičného poriadku. Používateľ je taktiež povinný nahlásiť knižnici, najneskôr do 15 dní, zmenu priezviska alebo bydliska. Každá zmena sa musí doložiť osobným dokladom. Ak knižnica musí zmenu údajov zisťovať sama, používateľ je povinný zaplatiť príslušný poplatok v zmysle platného cenníka.

4.4 Povinnosti používateľa služieb knižnice
Používateľ služieb knižnice je povinný:
a/ oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, interných smerníc, ako aj pokyny pracovníkov knižnice;
b/ podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice;
c/ vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie knižnice;
d/ dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz vnášania bicyklov, zákaz vodiť zvieratá a konzumovať potraviny a alkohol v priestoroch knižnice.

4.5 Ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice.

4.6 Používateľovi, postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa dokumenty nepožičiavajú.

4.7 Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov.

4.8 Členstvo v knižnici zaniká:
a/ odhlásením používateľa
b/ neobnovením členstva
c/ zrušením členstva pre porušenie knižničného a výpožičného poriadku.

4.9 Priestory knižnice určené pre používateľov služieb sú prístupné v oddeleniach centrálnej knižnice i pobočkách v tomto čase:

v centrálnej knižnici 
 
pondelok – piatok od 8,00 – 18,00 hod.
v sobotu od 8,00 - 12,00 hod.

v pobočke Sever
pondelok - piatok od 9,00 - 18,00 hod.
sobota od 8,00 hod. - 12,00 hod.

v pobočke Priekopa
: 
pondelok,streda  zatvorené. 
utorok, štvrtok  od 9,00 – 12,00 12,30 – 17,00
piatok 12,00 - 16,00 hod.

v pobočke na Ľadovni
:
pondelok, streda 9,00 – 12,00 12,30 – 17,00
utorok, štvrtok  zatvorené
piatok 12.00 – 16,00 hod. 

v pobočke v ZŠ Ul. A. Stodolu v Záturčí
:
pondelok: 11,00 - 15,00
utorok: 9,00 - 13,00
streda: 11,00 - 15,00
štvrtok: 11,00 - 15,00
piatok 9,00 – 13,00 hod.

4.10 Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.

4.11 Používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety k práci knižnice prostredníctvom knihy pripomienok alebo webovej stránky knižnice www.tkmartin.sk. Môže ich konzultovať s obslužným personálom, vedúcimi oddelení a štatutárnym zástupcom knižnice. Sťažnosti môže podávať v zmysle Zákona NR SR č. 152/1998 Z.z.

4.12 Používateľ má právo získať informácie o činnosti knižnice v zmysle Zákone NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom Smernice Turčianskej knižnice o prístupe k informáciám.

Výpožičný poriadok

Článok V. - vymedzenie obsahu výpožičného poriadku

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, tiež výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku.

Článok VI. - Zásady vypožičiavania knižničných dokumentov

6.1 Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: § 659 a nasl. - zmluva o výpožičke, § 663 a nasl. - nájomná zmluva, § 421 a nasl. - zodpovednosť za škodu, § 544 a nasl. - zmluvná pokuta, § 546, § 547 o ručení.

6.2 O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojim poslaním úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu.
Mládeži a deťom do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne z oddelenia pre deti a mládež. V prípade, že knihovník posúdi, že dieťaťu do 15 rokov žiadaná literatúra nie je vhodná, je možné požičať žiadanú literatúru s písomným súhlasom rodiča.

6.3 Knižničné dokumenty sa požičiavajú:
a/ prezenčne - počas výpožičného času v priestoroch knižnice
b/ absenčne - mimo priestorov knižnice

6.4 Používateľ si môže absenčne vypožičať všetky druhy knižničných dokumentov s výnimkou knižničných dokumentov z príručných knižníc, zvukových dokumentov, audiovizuálnych dokumentov, názorných pomôcok, CD ROM. Výnimky povoľuje poverený pracovník.

6.5 Knižnica má právo regulovať počet vypožičaných dokumentov. Používateľ si môže vypožičať naraz najviac 7 knižničných dokumentov. Ak úhrnná hodnota vypožičaných knižničných dokumentov je viac ako 30,-€ môže pracovník knižnice požadovať od používateľa predloženie dokladu totožnosti.

6.6 Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty a nesmie ich požičať ďalším osobám. Je povinný ich vrátiť v takom stave, v akom ich prevzal. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, nedostatky ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené škody.

Článok VII. - Výpožičná doba knižničných dokumentov

 

7.1 Výpožičná doba pre jednotlivé knižničné dokumenty je:

a) absenčné výpožičky
- knihy ........................................................ 1 mesiac
- periodiká pre dospelých (staršie čísla )................. 3 dni
- periodiká určené deťom do 15 rokov (staršie čísla)... 7 dní

b) prezenčné výpožičky

- knihy ................................................podľa potreby
- periodiká ..........................................podľa potreby
- zvukové nahrávky (počúvanie)..................60 minút 

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť najviac dva krát za sebou. Výnimky povoľuje poverený pracovník, ak o žiadaný dokument nepožiadal iný záujemca.
V odôvodnených prípadoch môže knižnica žiadať vrátenie požičaného dokumentu aj pred uplynutím stanovenej lehoty.

7.2 Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu, účtuje mu knižnica podľa Občianskeho zákonníka § 544 poplatky za omeškanie v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou knižničného a výpožičného poriadku.
Ak knižnica bola zatvorená dlhšie ako jeden mesiac, poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty sa v tom čase nevyberajú.

7.3 Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné dokumenty ani po 3. upomienke, alebo neuhradí vzniknutú škodu, bude ich knižnica vymáhať súdnou cestou, u detí a mladistvých do 18 rokov tento záväzkoprávny vzťah prechádza na ich zákonných zástupcov.

7.4 Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom, podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Knižnica upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu písomne, mailom alebo telefonicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 7 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi. Náklady spojené s rezerváciou dokumentov hradí žiadateľ v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou knižničného a výpožičného poriadku.

7.5 Používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil niektorým z týchto spôsobov:
a) iným exemplárom toho istého titulu
b) fotokópiou strateného alebo znehodnoteného titulu
c) iným rovnocenným titulom po predchádzajúcom súhlase vedúceho oddelenia knižnice
d) poskytnutím finančnej náhrady za stratený dokument v zmysle platného cenníka.

7.6 Za poškodenie čiarového kódu v dokumente zaplatí používateľ pokutu v zmysle platného cenníka.

Článok VIII. Základné a špeciálne knižnično - informačné služby

8.1 Základné knižnično - informačné služby poskytuje knižnica bezplatne.

8.2 Špeciálne knižnično - informačné služby, ktoré knižnica poskytuje za úhradu:

8.2.1 Odloženie kníh
Používateľ má právo požiadať o odloženie kníh, ktoré:
a) sú v čase objednávky dostupné v knižnici (na regáli)
b) nie sú určené len na prezenčné vypožičiavanie, teda je možné si ich požičať mimo knižnice
Služba je platená v zmysle platného cenníka. V prípade, že z objektívnych dôvodov dokument nemôže byť pripravený (požičia sa skôr ako knižnica objednávku vybaví, je stratený a pod.) knižnica nevyžaduje žiadny poplatok.

8.2.2 Medziknižničná výpožičná služba
Ak používateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v SR. Za každú vybavovanú požiadavku MVS sa vyberá poplatok v zmysle platného cenníka. Za každú realizovanú požiadavku sa poplatok zvyšuje o poštovné.
8.2.3   Čitateľ má právo požiadať o vyhotovenie reprografických kópií častí knižničných dokumentov na študijné alebo vedecké účely. Knižnica môže zhotovovať kópie len z fondov knižnice. Za vyhotovenie jednej kópie používateľ zaplatí poplatok v zmysle platného cenníka.
8.2.4  Na požiadanie poskytuje knižnica zostavovanie  rešerší  a sprostredkúva regionálne informácie za ktoré vyberá poplatky v zmysle platného cenníka.

8.3 Špeciálne knižnično - informačné služby, ktoré knižnica poskytuje bezplatne:

8.3.1 Služby verejných internetových staníc poskytuje knižnica:
8.3.1.1 V čitárni na Divadelnej ulici č.3. Samotná služba je poskytovaná bezplatne, platí sa iba za doplnkové služby. Poplatky za tieto služby sa vyberajú v zmysle platného cenníka. Pravidlá pre používanie služieb verejných internetových staníc v čitárni sú uvedené v prílohe č.2 Knižničného a výpožičného poriadku.
8.3.1.2 Na pracovisku náučnej literatúry, v úseku literatúry pre deti a mládež a v pobočkách na Severe, Priekope, Záturčí a na Ľadovni. Samotná služba je poskytovaná bezplatne, platí sa iba za doplnkové služby. Poplatky za tieto služby sa vyberajú v zmysle platného cenníka. Pravidlá pre používanie služieb verejných internetových staníc na pracovisku náučnej literatúry, v úseku literatúry pre deti a mládež a v pobočkách na Severe, Priekope, Záturčí a na Ľadovni sú uvedené v prílohe č.3 Knižničného a výpožičného poriadku.
8.3.2 Knižnica realizuje donáškovú službu imobilným a dlhodobo chorým používateľom. Podmienkou jej využívania je, aby používateľ bol držiteľom platného čitateľského preukazu.

Článok IX. - Zásady poskytovania služieb v čitárni časopisov a študovni

9.1 Využívať služby študovní a čitárne môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom alebo jednorazový používateľ v zmysle cenníka.

9.2 V študovniach sa knižničný fond sprístupňuje prezenčne. Absenčne len so súhlasom poverenej osoby. Pri prezenčnom vypožičaní dokumentu je používateľ povinný ho vrátiť na pôvodné miesto. Prenášanie dokumentov do iných priestorov je dovolené len so súhlasom povereného pracovníka.

9.3 V čitárni novín a časopisov má používateľ možnosť využívať všetky tituly periodík a CD ROM-ov len prostredníctvom prezenčných výpožičiek. CD ROM-y majú používatelia možnosť prezenčne prehliadať v priestoroch študovne náučnej literatúry v zmysle 8.2d) tohto knižničného a výpožičného poriadku. Prostredníctvom absenčných výpožičiek možno požičiavať len staršie čísla periodík. Najnovšie čísla periodík možno požičiavať absenčne len na dni pracovného pokoja a pracovného voľna. Takáto výpožička sa môže realizovať najskôr 10 min. pred koncom výpožičnej doby s podmienkou, že vypožičané dokumenty budú vrátené najneskôr do 10 min. po začiatku výpožičnej doby knižnice.

Článok X. –Zásady poskytovania služieb v letnej čitárni pri Turčianskej knižnici

10.1 Letná čitáreň pri Turčianskej knižnici je otvorená v letnom období v prípade priaznivého počasia v čase otváracích hodín Turčianskej knižnice.
10.2 Služby letnej čitárne môže využívať každý používateľ Turčianskej knižnice v Martine s platným čitateľským preukazom.
10.3 Do letnej čitárne sa vstupuje cez budovu knižnice, kde v hlavnej čitárni používateľ odovzdá čitateľský preukaz a môže si  požičať  časopisy, knižky pre deti, na hranie kriedy a loptičky.
10.4 Pri odchode z čitárne je používateľ povinný vyzdvihnúť si čitateľský preukaz a požičané knihy, časopisy či hry vrátiť!

Článok XI. - Záverečné ustanovenia

 

11.1 Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Turčianskej knižnice v Martine povoľuje štatutárny zástupca knižnice.

11.2 Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Turčianskej knižnice v Martine zo dňa 2.1.2008.

11.3 Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2016.

Mgr. Katarína Vandlíková, poverená riaditeľka Turčianskej knižnice v Martine

 

 

Príloha č.1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Turčianskej knižnice
v Martine platnému od 1.9. 2016  

Cenník platených služieb a pokutových poplatkov v Turčianskej knižnici v Martine

K bodu č. 3.4. a): registračný poplatok platný jeden rok (365 dní)
- dospelí.........................................................5,- €  
- deti predškolského veku..............................0,- € 
- deti do15 rokov............................................2,- €
- deti do 15 rokov s preukazom ZŤP..............zadarmo

- študenti........................................................4,- €

- seniori nad 60 rokov, vojnoví veteráni a držitelia preukazu zdrav.
postihnutých....................................................
3,- €  
- jednorazový manipulačný poplatok.................0,50 €  
kolektívny člen.................................................10,- € 

K bodu č. 4.3.: vystavenie duplikátu čitateľského preukazu:
- dospelí a kolektívni používatelia................................1,- €  
- deti do 15 rokov, seniori, držitelia
preukazu zdravotne postihnutých..................................0,50 € 
- zisťovanie identifikačných údajov o čitateľovi
v zmysle knižničného a výpožičného poriadku..............5,- € 

K bodu č. 7.2: pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty :

a) pri výpožičkách kníh
- dospelí : 0,20 €  (6,03 Sk) za každý vypožičaný titul bez upomienky;
- ak bolo vrátenie titulu žiadané upomienkou poplatok je 0,50 € (15,06 Sk) za každý vypožičaný titul + poštovné;
- po druhej upomienke 2,-  € (60,25 Sk) za každý vypožičaný titul + poštovné;
- pokus o zmier 4,- €  (120,50 Sk) za každý vypožičaný titul + poštovné.
- deti:  0,15 € (4,50 Sk) za každý vypožičaný titul bez upomienky
- ak bolo vrátenie titulu žiadané upomienkou poplatok je 0,30 €  (9,04 Sk) za každý vypožičaný titul+poštovné
- po druhej upomienke 1,50 € (45,19 Sk) za každý vypožičaný titul + poštovné;
- za žiadosť rodičom o vysporiadanie pohľadávok 3,-  € (90,38 Sk) + poštovné.
b) - pri výpožičkách periodík pre dospelých čitateľov sa platí pokuta za každý vypožičaný titul a za každý deň omeškania................................0,20 € 
- pri výpožičkách periodík určených deťom do 15 rokov sa platí pokuta za každý vypožičaný titul a za každý deň omeškania................................0,15 € 

K bodu č. 7.4: poplatok za rezervovanie jedného dokumentu je:
dospelí .........................................................................0,50 €   
deti...............................................................................0,20 € 

K bodu č. 7.5: finančná náhrada strateného dokumentu je:
- najmenej do výšky nákupnej ceny dokumentu a úhrady
nákladov, ktoré knižnici vznikli v súvislosti so stratou alebo
poškodením dokumentu, za čo knižnica požaduje paušálny poplatok
podľa roku vydania dokumentu nasledovne:
- za stratu alebo poškodenie dokumentu vydaného do a v roku 1995 zaplatí používateľ paušálny poplatok 7,- €  
- za stratu alebo poškodenie dokumentu vydaného po roku 1995 používateľ zaplatí paušálny poplatok 5,-  €  

K bodu 7.6: pokuta za poškodenie čiarového kódu v dokumente je.................1,- €  

K bodu č. 8.2:
8.2.1 poplatok za odloženie 1 dokumentu je......................................................0,30 €

8.2.2 poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu:
- za každú vybavovanú požiadavku MVS sa dopredu vyberá
manipulačný poplatok .................................................................1,- €  
- za každú zrealizovanú požiadavku sa poplatok zvyšuje o poštovné
- MVS pre knižnice - bezplatne
- v prípade finančných požiadaviek dodávateľskej knižnice sa
- manipulačný poplatok zvyšuje o sumu požadovanú touto knižnicou

8.2.3 poplatky za reprografické služby:
- jedna kópia formátu A4 len text.......................0,15 €

- obojstranná kópia A4 len text ..........................0,20 €

- jedna kópia formátu A4 + obrázok v texte .......0,20 €

- jedna kópia formátu A3 len text........................0,20 €

- jedna kópia formátu A3 obojstranná len text .....0,35 €

- jedna kópia A4 – obrázok .................................0,60 €

- jedna kópia A5 – obrázok...................................0,30 €
- skenovanie 1 strana............................................0,50 €

8.2.4 poplatky za rešerše a regionálne sprostredkované informácie:
- vypracovanie rešerše..............................3,- €  
- regionálna sprostredkovaná informácia.........0,50 €

 K bodu č. 8.3:
8.3.1 poplatky za doplnkové služby k verejným internetovým staniciam:
tlač textu na 1 stranu A4 čiernobiela .................................0,15 €
tlač textu na 1 stranu A4 farebná........................................0,40 €

tlač textu A4 obojstranná len text farebne .......................0,80 €

tlač textu A4 + malý obrázok farebne ............................0,60 €

tlač formátu A4 obrázok farebne......................................1,- €
- rezervácia času na prácu s internetom..............................0,50 € 
- pokutový poplatok za nedodržanie pravidiel.....................5,- € Martin 1.9.2016
Mgr. Katarína Vandlíková
poverená riaditeľka Turčianskej knižnice v Martine
 

Príloha č.2 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Turčianskej knižnice v Martine platnému od 1.9.2016

Pravidlá používania služieb verejných internetových staníc na pracovisku s náučnou literatúrou, pracovisku literatúry pre deti a mládež a v pobočkách na Severe, Priekope, Záturčí a na Ľadovni.

Služby verejnej internetovej stanice môžu využívať registrovaní používatelia knižnice.
2. Používatelia sú povinní prihlásiť sa pri príchode u zodpovedného pracovníka a preukázať sa platným čitateľským preukazom.
3. Používatelia sú povinní bezodkladne nahlásiť zistené poruchy a nedostatky zariadenia, ktoré majú k dispozícii.
4. V záujme ochrany dát je dovolené používať vlastné USB kľúče len po testovaní na vírusy. 5. Pripojenie na internet je používateľ povinný ukončiť 15 minút pred skončením prevádzky knižnice.
6. Používateľ môže požiadať o rezerváciu pripojenia na internet na určitý deň a hodinu za stanovený manipulačný poplatok, ktorý sa platí vopred v zmysle platného cenníka. Rezervácia platí maximálne 10 minút, po uplynutí tohto času stráca používateľ na ňu nárok a tento čas je poskytnutý ďalšiemu používateľovi.
7. Za použitie tlačiarne si knižnica účtuje príslušný poplatok za každú stranu v zmysle platného cenníka.
8. Používateľom nie je povolené posielať elektronickú poštu cez schránku Turčianskej knižnice, majú možnosť vytvoriť si vlastnú schránku.
9. Používatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov.
10. Pri nerešpektovaní týchto pravidiel stráca používateľ nárok na ďalšie využívanie služieb internetovej stanice.

Martin 1.9.2016
Mgr. Katarína Vandlíková
poverená riaditeľka Turčianskej knižnice v Martine

Príloha č.3 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Turčianskej knižnice v Martine platná od 1.9.2016

Pravidlá požívania služieb verejných internetových staníc v čitárni novín a časopisov

 

1. Služby verejného internetu môže využívať každý registrovaný používateľ Turčianskej knižnice v Martine starší ako 15 rokov po predložení čitateľského preukazu TK zadarmo.

2. Služby verejného internetu môže využívať každý návštevník Turčianskej knižnice po predložení občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a to prvých 15 min. zadarmo, každých ďalších začatých 30 min. platí 0,20 €.

3. V prípade záujmu ďalších používateľov, môže jeden používateľ využívať internet maximálne 1 hodinu.

4. Používateľ verejnej internetovej stanice je povinný:
a) oboznámiť sa s pravidlami používania verejných internetových staníc a Knižničným a výpožičným poriadkom Turčianskej knižnice v Martine a striktne ich dodržiavať
b) rešpektovať pokyny pracovníkov čitárne, ktorí majú dozor nad verejnými internetovými stanicami
c) prihlásiť sa pri príchode u pracovníka čitárne, preukázať sa čitateľským, resp. občianskym preukazom alebo pasom a počkať na pridelenie konkrétnej počítačovej stanice
d) bezodkladne nahlásiť zistené poruchy a nedostatky zariadenia, ktoré má k dispozícii
e) pri tlači materiálov nahlásiť pracovníkovi čitárne vopred svoju požiadavku na tlačenie (tlač materiálov z internetu sa spoplatňuje podľa platného cenníka Turčianskej knižnice)
5. Používateľ nesmie:
a) navštevovať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom
b) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov.
6. V prípade:
a) ak používateľ porušuje pravidlá používania verejných internetových staníc a Knižničného a výpožičného poriadku TK v Martine môže ho pracovník čitárne na 24 hod. vykázať z priestorov knižnice,
b) ak používateľ poruší pravidlá opakovane môže mu byť zamedzený prístup do knižnice na neobmedzenú dobu.
7. Používateľ môže používať vlastný USB kľúč.
8. Po ukončení práce (zatvorení všetkých svojich bežiacich programov) používateľ postupuje nasledovne:
a) na dolnej lište  kliknúť myšou na Launch
b) z rozbaleného menu (vľavo dolu) vybrať dolnú položku  Log Out citatelx
c) odhlásenie sa zo siete potvrdiť kliknutím na OKRýchlosť pripojenia internetu je ovplyvnená počtom aktuálnym používateľov internetu!

Martine 1.9.2016

Mgr. Katarína Vandlíková, poverená riaditeľka Turčianskej knižnice v Martine

 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY